Universities

Nursing

University:
The Medical University of Gdańsk
Faculty:
Faculty of Health Sciences with Subfaculty of Nursing and Institute of Maritime and Tropical Medicine
Type:
part-time first cycle degree,
full-time first cycle degree,
part-time second cycle degree,
full-time second cycle degree
Language:
polish

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Studia obejmują: nauki podstawowe (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, bioChemistry i bioPhysics, mikrobiology i parazytologia, farmakologia, radiologia), nauki społeczne (Psychology, Sociology, Pedagogy, prawo, Public Health, Philosophy i etyka zawodu pielęgniarki), nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, Dietetics, badanie Physicslne, badania naukowe w pielęgniarstwie) oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, Obstetrics i ginekologia, psychiatria, anestezjologia, rehabilitacja, neurologia, geriatria, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa Medicalgo, a także pielęgniarstwa: internistyczne, pediatryczne, chirurgiczne, położniczo-ginekologiczne, psychiatryczne, w zagrożeniu życia, neurologiczne, geriatryczne i pielęgnowanie niepełnosprawnych). Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, including w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Nursing lub po rozpoczęciu pracy zawodowej, podjęcia różnych form kształcenia Post-Graduatego (kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych).

Address

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook